نوشته های پهلوی

ماه فروردین روز خرداد

ماه فروردین روز خرداد

با نام دادار هرمزد   اشو زرتشت از هرمزد پرسید که برای چه مردمان، ماه فروردین روز خرداد را از دیگر روز ها بزرگتر، بهتر و گرامی تر دارند. هرمزد […]

گزارش شترنج و نهش نیواردشیر

گزارش شترنج و نهش نیواردشیر

به نام یزدان 1- ایدون گویند که اندر پادشاهی خسرو انوشه روان، از ( سوی ) سچیدرم، بزرگ شهریار هندوان شا، برای بر آزمودن خرد و دانایی ایرانشهریان و نیز […]

اندرز بهزاد فرخ پیروز

اندرز بهزاد فرخ پیروز

به نام دادار هرمزد پیروز بهزاد فرخ پیروز راست گفتارِ فرزانه سخن گفت: که من آزموده ام که خرد بهترین است. هرچیز مربوط به مینو و کنش گیتی بر پایه […]

قطعه

قطعه اندیشه به آن…

1- اندیشه به آن، اکومن، ایندر، سائول، ناگهس، تریز است. 2- کرفه پروراننده ی روان است، چونان پدر و مادر بر فرزند. کرفه (کردن) گشادن در به بهشت روشن است. […]

اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان

اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان

اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان به نام یزدان 1- این پیدا است که آذرباد را فرزند تنی زاد نه بود و از آن پس توکل به یزدان کرد، دیر نه […]

اندرز خسرو قبادان

اندرز خسرو قبادان

به نام یزدان و فال نیک 1- ایدون گویند که انوشه روان خسرو قبادان اندر زمانی (که) پر گاه بود، پیش از آنکه جان از تن جدا بود به اندرز […]

اندرز دانایان به مزدیسنان

اندرز دانایان به مزدیسنان

به نام یزدان 1- گوش اندر دارید به بهترین وجه، مردمانی که مزدیسن کشور هستید، بشنوید آن سخن دانا را که فرارون اندر هرمزد و امشاسپندان است. 2- به اوشهنگاه، […]

چیده اندرز پوریوتکیشان

چیده اندرز پوریوتکیشان

به نام یزدان 1- پوریوتکیشان، که دارای نخستین دانشها در پیدایی از دین هستند، بگفته اند که: هر (یک از) مردم که به پانزده سالگی رسد، آنگاه، باید این چند […]

اندرزهای پیشینیان

اندرزهای پیشینیان

به نام یزدان 1- خواسته و تن درستی بهتر است. 2- و فرزند پارسا بهتر است. 3- و برادر نیک نام بهتر است. 4- پناه خویشکاری بهتر است. 5- همبار […]

خسرو قبادان و ریدگی

خسرو قبادان و ریدگی

خسرو قبادان و ریدگی به نام یزدان 1- ایران وینارد قبادی ریدگی واسپوهر نام دست به سینه پیش شاهنشاه ایستاد؛ 2- بسیار ستایش و دعا کرد. 3- گفت که شاهنشاه […]

کوه خواجه-سیستان

شگفتی و ارزشمندی سیستان

به نام یزدان 1- شگفتی و ارشمندی (سر)زمین سیستان نسبت به دیگر شهرها از این روی بیشتر و بهتر (است): 2- یکی این که رود هیرمند و دریاچه فرزدان و […]

یادگار زریران

یادگار زریران

به نام دادار هرمزد و مروا جهش نیک، تن درستی و دیر زیوشی هر نیکان و فرارون کنشان(و) به ویژه برای او که نوشته می شود. 1- این را که […]

map

شهرستانهای ایران

به نام دادار به، افزونگر به نام و نیرو و یاری دادار هرمزد (و) فال نیک 1- شهرستان ها(یی) که اندر (سر)زمین ایرانشهر ساخته شده است، (شرح) یک یک بوم(ها […]

دیگر نوشتارها