نوشته های پهلوی

قطعه

قطعه برای کرفه کردن

قطعه برای کرفه کردن… به نام هرمزد 1- برای کرفه کردن رنج بر خویشتن باید پذیرفت. 2- اندر هر گاه و زمان فرارونی به منش باید. 3- و برای سود […]

نیرنگ زهر بستن

نیرنگ زهر بستن

نیرنگ زهر بستن به نام یزدان ماه سپندارمذ و روز سپندارمذ و روز سپندارمذ و ماه سپندارمذ و سپندارمذ ماه سپندارمذ روز بستم زهر، سم و زفر (=دهان) همه خرفستران […]

یادگار بزرگمهر

یادگار بزرگمهر

یادگار بزرگمهر به نام یزدان فال نیک باد آن بهتن، بهروان و بهخواسته را.ایدون باد 1- من بزرگمهر بختگان، دیوان بد شبستان شهر اُستیگان خسرو، و دریگ بد، این یادگار […]

قطعه

قطعه اندر خورشید روز

به نام یزدان این یادگار اندر خورشید روز، ماه شهریور قدیم بهیزکی سال ششصد و نود و یک اندر شهر تانه در جزیره دریا، من دین بنده، مهربان کیخسرو مهربان […]

قطعه

قطعه این یادگارها

به نام یزدان این یادگارها نوشته بوده است به ماه بهمن اندر سال سیصد و بیست و چهار، روز دین به آذر (بوسیله) دیرزیواد، دین پناه ایدر پای از بهر […]

نهش چیز گیتی

نهش چیز گیتی

  به نام یزدان 1- این (را) نیز گویند که چیز گیتی بر بیست و پنج بهر نهاده شده است، پنج (بهر) بر بخت، پنج (بهر) بر کنش، پنج (بهر) […]

سخنان بخت آفرید و آذرباد زردشتان

سخنان بخت آفرید و آذرباد زردشتان

به نام یزدان 1- گویند که بخت آفرید گفت که هیچ مردم نیست از من توانگرتر بجز او که از من خرسندتر است. 2- این را نیز گفت که اگر […]

یک چند سخنی (که) آذر فرنبغ فرخزادان گفت

یک چند سخنی (که) آذر فرنبغ فرخزادان گفت

یک چند سخنی (که) آذر فرنبغ فرخزادان گفت به نام یزدان 1- پرسید که خرد چه و داشتار خرد چه. 2- او گفت مرد دانا، با خیم، هنر، بهی و […]

قطعه

قطعه رادی کردن…

به نام یزدان رادی کردن، راست گفتن، زن گرفتن و پیوند گیتی راینیدن و یشت کردن و به دین استوار بودن و خودوده کردن و آتش بهرام نشاندن و گاهنبار […]

ماه فروردین روز خرداد

ماه فروردین روز خرداد

با نام دادار هرمزد   اشو زرتشت از هرمزد پرسید که برای چه مردمان، ماه فروردین روز خرداد را از دیگر روز ها بزرگتر، بهتر و گرامی تر دارند. هرمزد […]

گزارش شترنج و نهش نیواردشیر

گزارش شترنج و نهش نیواردشیر

به نام یزدان 1- ایدون گویند که اندر پادشاهی خسرو انوشه روان، از ( سوی ) سچیدرم، بزرگ شهریار هندوان شا، برای بر آزمودن خرد و دانایی ایرانشهریان و نیز […]

اندرز بهزاد فرخ پیروز

اندرز بهزاد فرخ پیروز

به نام دادار هرمزد پیروز بهزاد فرخ پیروز راست گفتارِ فرزانه سخن گفت: که من آزموده ام که خرد بهترین است. هرچیز مربوط به مینو و کنش گیتی بر پایه […]

قطعه

قطعه اندیشه به آن…

1- اندیشه به آن، اکومن، ایندر، سائول، ناگهس، تریز است. 2- کرفه پروراننده ی روان است، چونان پدر و مادر بر فرزند. کرفه (کردن) گشادن در به بهشت روشن است. […]

اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان

اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان

اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان به نام یزدان 1- این پیدا است که آذرباد را فرزند تنی زاد نه بود و از آن پس توکل به یزدان کرد، دیر نه […]

اندرز خسرو قبادان

اندرز خسرو قبادان

به نام یزدان و فال نیک 1- ایدون گویند که انوشه روان خسرو قبادان اندر زمانی (که) پر گاه بود، پیش از آنکه جان از تن جدا بود به اندرز […]

اندرز دانایان به مزدیسنان

اندرز دانایان به مزدیسنان

به نام یزدان 1- گوش اندر دارید به بهترین وجه، مردمانی که مزدیسن کشور هستید، بشنوید آن سخن دانا را که فرارون اندر هرمزد و امشاسپندان است. 2- به اوشهنگاه، […]

چیده اندرز پوریوتکیشان

چیده اندرز پوریوتکیشان

به نام یزدان 1- پوریوتکیشان، که دارای نخستین دانشها در پیدایی از دین هستند، بگفته اند که: هر (یک از) مردم که به پانزده سالگی رسد، آنگاه، باید این چند […]

اندرزهای پیشینیان

اندرزهای پیشینیان

به نام یزدان 1- خواسته و تن درستی بهتر است. 2- و فرزند پارسا بهتر است. 3- و برادر نیک نام بهتر است. 4- پناه خویشکاری بهتر است. 5- همبار […]

خسرو قبادان و ریدگی

خسرو قبادان و ریدگی

خسرو قبادان و ریدگی به نام یزدان 1- ایران وینارد قبادی ریدگی واسپوهر نام دست به سینه پیش شاهنشاه ایستاد؛ 2- بسیار ستایش و دعا کرد. 3- گفت که شاهنشاه […]

شگفتی و ارزشمندی سیستان

شگفتی و ارزشمندی سیستان

به نام یزدان 1- شگفتی و ارشمندی (سر)زمین سیستان نسبت به دیگر شهرها از این روی بیشتر و بهتر (است): 2- یکی این که رود هیرمند و دریاچه فرزدان و […]

یادگار زریران

یادگار زریران

به نام دادار هرمزد و مروا جهش نیک، تن درستی و دیر زیوشی هر نیکان و فرارون کنشان(و) به ویژه برای او که نوشته می شود. 1- این را که […]

شهرستانهای ایران

شهرستانهای ایران

به نام دادار به، افزونگر به نام و نیرو و یاری دادار هرمزد (و) فال نیک 1- شهرستان ها(یی) که اندر (سر)زمین ایرانشهر ساخته شده است، (شرح) یک یک بوم(ها […]

دیگر نوشتارها